top of page
IMG_7446.JPG

Åpenhetsloven og leverandørgodkjenning

Notat om Åpenhetsloven og leverandørgodkjenning

 

1) Allmenhetens rett til svar

1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft og SPAR-kjeden hadde i samarbeid med NorgesGruppen sikret rutiner for håndtering av kundehenvendelser knyttet til dette. SPAR som kjede har etter ett år bare mottatt et fåtall henvendelser om våre leverandørers respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Disse er fortløpende besvart i henhold til disse rutinene.

2) Leverandøroppfølging NorgesGruppen

NorgesGruppen har nesten 1 200 vareleverandører. Mangfoldet er stort, og det gjelder også leverandørenes risikoprofiler og forutsetninger for å håndtere risiko i egen virksomhet og verdikjede. Vi jobber systematisk med alle vareleverandører for å sikre at produktene vi kjøper er trygge og lovlige, og at de kommer fra verdikjeder som ivaretar menneskerettigheter, miljø og dyrevelferd.

I 2022 styrket vi leverandøroppfølgingen kraftig ved å ta i bruk vårt nye system, NG Leverandørdialog. I tillegg til å gi god oversikt over leverandører og avtaler, gir systemet støtte til risikovurderinger. I denne prosessen setter vi krav og forventninger til leverandørene, genererer spørreskjema tilpasset leverandørenes kompleksitet og forutsetninger og innhenter informasjon fra leverandørene. Fagsjefene gjør deretter en risikovurdering av hver enkelt leverandør. Når vi avdekker behov for bedre risikohåndtering, starter vi dialog og oppfølging for å sikre at leverandøren har tilstrekkelig kontroll på risikoene eller setter i verk tiltak for å få det. Alle leverandører skal minimum risikovurderes hvert tredje år. I 2022 ble 507 leverandører risikovurdert gjennom NG Leverandørdialog. Å eliminere enhver form for risiko i verdikjeden er umulig. Derfor legger vi vekt på at leverandørene har gode rutiner og systemer i tråd med lover og forskrifter. Vi har sett imponerende driv i dette arbeidet fra leverandørene de seneste årene. Rutiner og systemer har kommet raskt på plass for å sørge for en mer bærekraftig produksjon 

 

Kjøpmannshuset jobber sammen med NorgesGruppen og fortløpende med å organisere og følge opp arbeidet knyttet til aktsomhetsvurderinger, basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell i seks trinn for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (2018)

Brokelandsheia Matsenter AS er en del av SPAR-kjeden tilhørende NorgesGruppen og vi henviser til NG sin redegjørelse for åpenhetsloven.

 

3) Åpenhetsloven

– redegjørelse fra NorgesGruppen

 

  1. Forankre

Alle NorgesGruppens datterselskaper som er omfattet av åpenhetsloven, skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Bærekraft er forankret i våre overordnede policyer og styrende dokumenter. Ansvaret for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter er beskrevet i våre policyer for innkjøp og for bærekraft og etikk. Alle leverandører skal følge våre etiske retningslinjer for leverandører, som er basert på grunnleggende FN- og ILO-konvensjoner og pålegger leverandørene å gjennomføre aktsomhetsvurderinger basert på OECDs retningslinjer.

 

• NorgesGruppens bærekraftsstrategi

• Policy for bærekraft og etikk

• Etiske retningslinjer for leverandører

• Rutiner for leverandørgodkjenning

 

 

2) Kartlegge og vurdere

Vi bruker informasjon om blant annet råvarenes opprinnelse, produksjonsland, varekategori og produsenten til å identifisere og prioritere risiko for negativ påvirkning av mennesker, dyr og miljø i verdikjeden. Vi gjør også aktsomhetsvurderinger på sentrale varer og tjenester vi kjøper inn

til eget bruk. NG Leverandørdialog er et viktig verktøy for å vurdere risiko blant de nær 1 200 leverandører med avtale med Kategori Innkjøp.

 

Status blant NorgesGruppens omfattede forretningsområder. 

Alle datterselskaper som omfattes av åpenhetsloven rapporterer til fagansvarlig i konsernet. Første rapportering ble gjennomført i 2022. Noen forretningsområder har jobbet godt med dette i mange år, mens andre er i startfasen. Det er et prioritert tiltak å støtte de ulike forretningsområdene i 2023 i arbeidet med aktsomhetsvurderinger.

 

Status blant leverandørene

I 2022 gjennomførte vi en undersøkelse blant leverandørene for å vurdere hvor godt forberedt de var på åpenhetsloven. Svarene viste at de hadde god kunnskap om den nye loven. Over 80 prosent av de største leverandørene følte seg godt forberedt og hadde kommet godt i gang med aktsomhets-

vurderinger.

 

3) Forebygge

Vi retter innsatsen dit risikoen for mennesker, samfunn og miljø er størst. Dialog og samarbeid med leverandører er blant våre viktigste verktøy i dette arbeidet, da leverandørene er vårt knutepunkt til resten av verdikjeden. Når nødvendig setter vi også i verk tiltak som revisjoner, sertifiseringskrav og målrettede prosjekter.

 

Vi har erfart at utnyttelse av migrantarbeidere er en av de største risikoene i våre verdikjeder. Derfor har vi inngått samarbeid om tiltak for å bedre migrantarbeideres rettigheter i norske verdikjeder for matproduksjon. Sammen med Kinginstituttet satte vi i 2022 søkelyset på å forbedre rekrutteringspraksis blant leverandører som ansetter migrantarbeidere.

 

I forbindelse med en større anskaffelse av solceller til NorgesGruppen, ble det i 2022 gjennomført aktsomhetsvurdering av sosiale forhold i forkant. Gjennom våre revisjoner har vi også identifisert en rekke mindre avvik og forbedringsområder og initiert forbedringsarbeid hos relevante produsenter. 

Blant tiltakene er:

 

  • Gjennomføring av sosiale revisjoner hos alle produsenter i risikoland som leverer egne merkevarer.

  • Prosjekter med leverandører i Vietnam, Kina, Thailand, Ghana, Brasil og India for å sikre arbeidsforhold, rettigheter, klimatilpasning og økte, lokale inntekter.

  • Sikring av verdikjeder for produkter til eget bruk i virksomheten.

  • Forhåndsgodkjenning av produkt og produsent for å sikre at sortiment ikke bryter med våre retningslinjer.

 

4) Overvåke

Vi følger opp og overvåker at tiltakene har ønsket effekt. Internrevisjoner og involvering av ledelsen og eksterne interessenter bidrar til å forbedre arbeidet vårt. Vurderinger, tiltak og eventuelle avvik rapporteres sentralt jevnlig og til styret minimum årlig.

 

5) Kommunisere

I henhold til åpenhetsloven har forbrukere og andre interessenter krav på å vite hvordan vi håndterer faktiske og potensielt negative konsekvenser som er avdekket i aktsomhetsvurderingene. I 2022 mottok vi fire henvendelser fra forbrukere. Vi har opprettet en egen e-post for henvendelser: aapenhetsloven@norgesgruppen.no

 

I tillegg til denne redegjørelsen om åpenhetsloven, leverer NorgesGruppen, UNIL AS og Joh. Johannson Kaffe hver sine selvstendige rapporter om menneske- og arbeidstakerrettigheter i verdikjeden til Etisk handel Norge.

 

6) Rette opp

Avvik og skader på mennesker, dyr og miljø kan skje. Er ansvaret vårt, vil vi rette opp skaden selv. I andre tilfeller vil vi bruke vår innflytelse for å få den ansvarlige parten til å gjøre det. I 2022 identifiserte vi ett grovt brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter tilknyttet vår verdikjede.

Saken omhandlet en bærprodusent som er underleverandør til en av våre direkteleverandører, og saken ble håndtert i henhold til UNILs rutine for gjenoppretting. Vi anerkjenner også at det med så komplekse verdikjeder er vanskelig å fange opp alle avvik og brudd. Dette er noe vi må fortsette

å jobbe med

bottom of page